Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

PERSONEL İÇİN KIYAFET ALINACAK

PERSONEL İÇİN KIYAFET ALINACAK
30.07.2021 - 11:02
DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerimizde Görevli Olan Sürekli İşçi Pozisyonundaki Personel İçin Kıyafet Alınması İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası  : 2021/409260 1-İdarenin a) Adresi : CAMIIKEBIR MH VALILIK BINASI D BLOK 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE b) Telefon ve faks numarası : 3805239272 - 1493 - 3805122563 c) Elektronik Posta Adresi : [email protected] ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kısım (70 Kalem) Personel Kıyafeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP?ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri : Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi ve Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Depolarına teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde mesai saatlerinde peyder pey teslim edilecektir. Yüklenici, uhdesinde kalan malzemeleri sözleşmeye müteakip İş bu sözleşmeye konu mal alımının teknik şartnamesinin ekinde bulunan dağılım listesine göre teslimat yapılacaktır. Dokümanla birlikte yayımlanan teslimat programında idare, değişen ihtiyaç durumuna göre güncelleme yapabilir. Bu durumdan dolayı yüklenici her hangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Ayrıca İdare ile mutabakat sağlandıktan sonra ilgili beden ölçülerine göre teslimat yapılacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Camikebir Mh. Valilik Binası D Blok K:1 Merkez DÜZCE b) Tarihi ve saati : 08.2021 - 14:30
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İdare Teklif edilen ürünler için numune isteyebilecektir.Bu Durumda Resmi yazı ile tebliğ edilecek ve tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde numuneler idarenin belirtmiş olduğu adrese teslim edilecektir. Numune göndermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi  kaleme ait olduğu (kalem numarası) kesinlikle yazılmalıdır. Numuneler kutu içerisinde teslim edilecek ve ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır. Malzeme, orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Şartnamede ürün ile ilgili istenen rapor ve dokümanlar, numune ile birlikte hangi numuneye ait olduğu belirtilerek verilmelidir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Kesinleşen İhale kararını tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde geri alınmayan numunelerden idare sorumlu olmayacaktır. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: İstekliler teklif ettikleri kumaşın özelliklerini içeren katalogları ihale dosyasında sunmalıdır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  2. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar