Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

8 KALEM 2 KISIM GIDA MALZEMESİ ALIMI

17.11.2020 - 06:59

DÜZCE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 8 KALEM 2 KISIM GIDA MALZEMESİ ALIMI
                                               CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu 8 Kalem 2 Kısım Gıda Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2020/619873
1-İdarenin
a) Adı:CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:ŞEREFİYE MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ NO : 99 81100 MERKEZ ÇİLİMLİ/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası:3805236146 - 3805237000
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu 8 Kalem 2 Kısım Gıda Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:4 KALEM DONDURULMUŞ ÜRÜN VE 4 KALEM TAVUK ÜRÜNLERİ İLE TOPLAMDA 8 KALEM 2 KISIM GIDA MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP?ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:DÜZCE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi:HAFTALIK SİPARİŞE BİNAEN PEYDER PEY 8 KALEM 2 KISIM GIDA MALZEMESİ ALIMI MESAİ SAATLERİ İÇİNDE İDARENİN BELİRLEDİĞİ SAAT VE TARİHLER
d) İşe başlama tarihi:01/01/2021

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.12.2020 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DÜZCE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE-AMBAR BÜROSU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İLGİLİ ÜRÜNLERİN SATIŞ İZNİNİN BULUNDUĞUNA DAİR GEREKLİ BELGELER SÖZLEŞME AŞAMASINDA KURUMA SUNULUACAKTIR.(ÖRN: TARIM BAKANLIĞI SATIŞ BELGESİ GİBİ)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar