Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

22.05.2023 - 17:20
Güncelleme 18.05.2023 - 20:04

İ L A N

AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Düzce İli, Akçakoca İlçesi Osmaniye Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun 109 ada 16 nolu parsel üzerinde konumlu mülkiyeti Akçakoca Belediyesine ait olan 956,64 m² arsa ve üzerindeki 13A-13B dış kapı nolu 444,00 m² Kamelya isimli Restorantın (Günübirlik Alan) üst kullanım hakkının (kaldırım ve seyir terasının) Belediyede kalmak şartıyla satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve diğer ilgili maddesi gereğince kapalı teklif usulü arttırma sureti ile ihalesi yapılacaktır.

2-) İşin ihalesi 15 Haziran 2023 Perşembe günü saat 10.00'da Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda ve Encümen Huzurunda kapalı teklif usulü artırma ile yapılacaktır.

Sıra No

İli

İlçesi

Adres

Ada No

Parsel No

Alanı m²

Cinsi ve Evsafı

Hisse Oranı

Muammen Bedeli (TL)

%3 Geçici Teminat Tutarı (TL)

1

Düzce

Akçakoca

Osmaniye Mah. Atatürk Cad.

109

16

956,64 m²

444,00 m²

Arsa

Dükkan

Tam

22.000.000,00 TL

660.000,00 TL

3-) İhale şartnamesi Akçakoca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 2.000,00 TL (ikibintürklirası) bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.

4-) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi ve kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi (Kanuni ikametgâh belgesi) (2023 yılı)

b)  İhale bedelinin %3 oranında ihale geçici teminatın yatırılmış veya teminat yerine geçebilecek 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunlarının 26. Maddesinde belirtilen;

      b-1)  Tedavüldeki Türk Parası,

      b-2) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları

c) İhaleye katılacak istekli Belediyeden alacağı mimari projeyi ve keşiflerin her bir sayfasını imzalayarak taahhüt edeceklerdir.

d) Tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirkülerini verilmesi

e) İstekliler adına vekâleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Tüzel kişiler Ticaret ve Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları oda kayıt belgesinin aslını veya noter tasdikli imza suretini vermesi, (2023 yılında alınmış)

g) Gerçek kişiler nüfus cüzdan örneği,

h) Belediye Borcu Yoktur Yazısı (Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden)

Duyurulur.

İLAN OLUNUR

15/05/2023

Belediye Başkanı

Mehmet Okan YANMAZ

                                                                                                                              

#ilangovtr Basın No - İLN: 1830357

Editör: E. Varol