Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ

PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ
22.03.2023 - 11:39
Haber Merkezi

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDE KULLANILMAKTA OLAN MEKANİK SİSTEMLERİN (CHİLLER SOĞUTMA GRUBU, ASANSÖR) PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Atatürk Devlet Hastanesinde Kullanılmakta Olan Mekanik Sistemlerin (Chiller Soğutma Grubu, Asansör) Periyodik Bakım ve Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/284783

1-İdarenin

a) Adı : DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : CAMIIKEBIR MH VALILIK BINASI D BLOK 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası : 3805239272 - 3805122563

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Müdürlüğümüze Bağlı Atatürk Devlet Hastanesinde Kullanılmakta Olan Mekanik Sistemlerin (Chiller Soğutma Grubu, Asansör) Periyodik Bakım ve Onarım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım Atatürk Devlet Hastanesinde Kullanılmakta Olan Mekanik Sistemlerin (Chiller Soğutma Grubu, Asansör) Periyodik Bakım ve Onarım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve bağlı sağlık tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.03.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Camikebir Mh. Valilik Binası D Blok K:1 Merkez Düzce

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1. KISIM CHİLLER SOĞUTMA GRUBU BAKIM VE ONARIM

Belge Adı Açıklama

TSE12850 TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TSE 12850

ISO 9001 ISO 9001 KALİTE BELGESİ

2. KISIM ASANSÖR GRUBU BAKIM VE ONARIM

Belge Adı Açıklama

TSE 12255 TSE 12255

Hizmet Yeterlilik Belgesi HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özelde yapılan tek sözleşmeye ilişkin teklif verdiği hizmet grubunu içeren her türlü Bakım Onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İdari şartnamede belirtilmeyen hususlarda; Teknik şartname, Sözleşme Tasarısı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hizmet İşleri Uygulama Yönetmeliği ve ikincil mevzuat hükümleri geçerlidir. Teknik şartname ihale dokümanının bir parçası olup idari şartnamede yer almayan hüküm var ise geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

 


Editör: E. Varol