Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. Bölge Müdürlüğü

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI
10.06.2022 - 10:26
Güncelleme 10.06.2022 - 10:30
Haber Merkezi

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2. İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu, (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı ihale kanunun 26 ve 27 nci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.) Geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şube Tahsilat Hesabı TR33 0001 0017 4510 8906 1550 21 nolu hesabına (işin adı ile birlikte alıcı firmanın unvan bilgilerinin, vergi numarası veya T.C. Kimlik numarasının da sunacağı belgede yazması gerekmektedir) yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat bedelinin, ihaleye teklif veren alıcının hesabından veya Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne ihale tarih ve saatinden önce elden yatırılması zorunlu olup, ödemeye ilişkin makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.

b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgâh Belgesi,

c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve  Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi,

e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,

4. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. İhalelere ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Satış için şartname bedeli 550,00 TL. (BeşYüzElliTürkLirası)’nın Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartnameler alınabilir.  İhaleye katılacak olanların katılacakları her bir ihale için ayrı ayrı şartname almaları zorunludur.

6. İhale ile ilgili giderler, Her türlü vergi, % 8 KDV, resim, harç ve diğer ödenmesi gereken giderler, ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

7. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8. İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

9. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

10. İhale konusu işlere ait şartnameler düzenlenecek olup, ihale sonucunda ihale bedelleri peşin ödenecektir, sözleşme imzalanmayacaktır.

11. Düzce Gümüşova Selamlar Köyü 681 ada 29 parsel ve 681 ada 46 parsel taşınmazlar için ihalede en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı her bir ihale için en az 5.000,00-TL (Bin Türk Lirası), Düzce Gümüşova Kültür Mah. 453 ada 52 parsel ve Düzce Çilimli Arabacı 517 ada 266 parsel taşınmazlar için ihalede en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı her bir ihale için en az 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) olarak uygulanacaktır.

13. İhaleye teklif veren katılımcı taşınmazı mevcut durumu (imar, iskân, hasar, hisse, tapu kaydı vb.) ile yerinde görmüş, incelemiş ve kabul etmiş sayılacak olup gelecekte herhangi bir hak talebi ve itirazda bulunmayacaktır.

14. İhale komisyonu ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Not: Bu ihaleler için ilan tarihlerimiz: 07.06.2022 ve 10.06.2022' dir.


Editör: E. Varol

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar