Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

Orman İşletme'den Üst Yapı Yapım İşi

Orman İşletme'den Üst  Yapı Yapım İşi
22.01.2022 - 09:20
Haber Merkezi

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 2022 YILI ORMAN YOL PROGRAMDA OLAN AKSU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ MUNCURLU DEPOSU DEPO DAHİLİ YOLDA 2,000 KM ÜST YAPI VE DARIYERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ DÜZORMAN DEPOSU DEPO DAHİLİ YOLDA 2,000 KM ÜST YAPI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DÜZCE

İşletme Müdürlüğümüz 2022 yılı orman yol programda olan Aksu Orman İşletme Şefliği Muncurlu Deposu depo dahili yolda 2,000 km üst yapı ve Darıyeri Orman İşletme Şefliği Düzorman Deposu depo dahili yolda 2,000 km üst yapı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN       :           2022/43932

1-İdarenin

a) Adı   :           ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DÜZCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi          :           KÜLTÜR MAHALLESI ESKI ISTANBUL CADDESI 725. Sokak 81010 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası       :           3805145645 - 3805240543

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı   :           İşletme Müdürlüğümüz 2022 yılı orman yol programda olan Aksu Orman İşletme Şefliği Muncurlu Deposu depo dahili yolda 2,000 km üst yapı ve Darıyeri Orman İşletme Şefliği Düzorman Deposu depo dahili yolda 2,000 km üst yapı

b) Niteliği, türü ve miktarı         :           Muncurlu Deposu depo dahili yolda 2,000 km. - Düzorman Deposu depo dahili yolda 2,000 km üst yapı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          :           Aksu Orman İşletme Şefliği Muncurlu Deposu ve Darıyeri Orman İşletme Şefliği Düzorman Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi   :           Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi      :           Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :           02.02.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :           Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A / V Grubu İşler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Orman Mühendisliğidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 


Editör: E. Varol

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar