Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

Saha Kiralama İhale İlanı

Düzce Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Kafeterya Ve Soyunma Odaları İle Halı Saha Kiralama İhale İlanı

Saha Kiralama İhale İlanı
12.01.2022 - 09:16
Haber Merkezi
 1. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait, Düzce İli, Merkez ilçesi, Uzun Mustafa Mahallesi 587 parselde bulunan 18 Temmuz Spor Salonu ile Nurettin Zafer Stadı arasında yer alan 385,52 m²'lik kafeterya ve soyunma odaları ile 2.046,30 m²'lik halı saha 1 (bir) yıl süreli  kiraya verilmek üzere mevcut şartnamedeki şartlar dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

Halı Saha: Sentetik Çim Zeminli, 2 Kale Direkli, etrafı tel örgüyle ve tel örgü üstünde file ile çevrilidir.

Kafeterya ve Soyunma Odaları: Betonarme olup boş şekilde kiraya verilecektir.

 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Kültür Mah. Kuyumcuzade Bulvarı No:29 Merkez/DÜZCE adresinde bulunan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Zemin Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.
 2. İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 11:00
 3. Tahmini (Muhammen) Bedel: 165.000,00 TL. (YüzaltmışbeşbinLira)
 4. Geçici Teminat Bedeli (%3) : 4.950,00 TL (DörtbindokuzyüzelliLira)
 5. Geçici teminat bedeli nakit olarak yatırıldığı takdirde , İdarenin Ziraat Bankası Düzce Şubesi TR 5700 0100 0054 8826 1473 5001 Nolu İban numaralı hesabına yatırılacaktır.
 6. Tahmini (Muhammen) bedele %18 K.D.V., %5 Genel Müdürlük Payı,  binde 15,17 damga vergisi ve karar pulu bedeli dahil değildir.
 7. %18 K.D.V, %5 Genel Müdürlük Payı, binde 15,17 damga vergisi ve karar pulu bedeli ihale bedeli üzerinden alınacak olup, ayrıca sözleşme öncesinde ihale bedeli üzerinden % 6 kesin teminat bedeli alınacaktır.
 8. İhaleye ait dosya mesai saatleri içerisinde, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki İşletmeler Biriminde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanların ihale dokümanı alması zorunlu olup, ihale doküman bedeli 150,00 TL. (YüzelliTürkLirası) dir. Bu bedel Ziraat Bankası Düzce Şubesi TR 1300 0100 0054 8826 1473 5017  Nolu İban numaralı hesabına yatırılacaktır.
 9. 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde sayılanlar ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.
 10. İsteklilerin söz konusu tarih ve saatte ihale salonunda istenilen evraklar ile birlikte hazır bulunması veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla göndermeleri gerekmektedir.
 11. İhaleye İştirak Edecekler aşağıdaki belgeleri ihale dosyası kapsamında sunacaktır.
 1. İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış adres beyanı,
 2. İstekliye veya temsile yetkili kişilere ait onaylı kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan sureti,
 3. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi;
 4. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. 2021 yılına ait, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odası belgesinin aslı,
 7. İhale ilan tarihinden sonra tanzim edilmiş; isteklinin vergi borcu olmadığını gösteren belgenin aslı,
 8. İhale ilan tarihinden sonra tanzim edilmiş; isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı,
 9. Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin Banka dekontu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen diğer belgeleri,
 10. İhale ilan tarihinden sonra tanzim edilmiş, istekliye, veya istekliyi temsile yetkili kişilere veya vekaleten ihaleye katılanlara ait adli sicil belgesi,
 11. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin yukarıda belirtilen ilgili belgeleri ve Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 12. İhale dokümanı alındı belgesi

 

13- İsteklilerin yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte ihale tarih ve saatinde hazır bulunması veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla teslim etmeleri gerekmektedir. (postadaki gecikmelerden idare mesul değildir.)
 


Editör: E. Varol

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar