Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

Türk Ordusu'nun zaferi

Türk Ordusu'nun zaferi
30.08.2016 - 10:02

94 yıl ön­ce 35 bin ga­zi ve 13 bin şe­hi­tin ve­ril­di­ği  Or­du - Ulus bü­tün­leş­me­siy­le yü­rü­tü­len Kur­tu­luş Sa­va­şında, Do­ğu­lu­su, Ba­tı­lısı, Ku­zey­li­si, Gü­ney­li­si ile tüm ulus  tek vü­cut ola­rak eşi­ne az rast­la­nır bir di­re­niş gös­ter­di.

    Türk ulu­su  Bi­rin­ci Dün­ya Sa­vaşının ardından Mond­ros ve Sevrle da­ya­tıl­ma­ya ça­lışılan tut­sak­lığa karşı Ata­türk ön­der­li­ğin­de bü­yük bir sa­vaş ver­di. Ata­türkün Sam­suna çıkışıyla başlayan Ulu­sal Kur­tu­luş Ha­re­ke­ti , tüm yur­da dal­ga dal­ga ya­yı­la­rak Bü­yük Ta­ar­ruz ve Baş­ko­mu­tan Mey­dan Sa­va­şı ile za­fer­le so­nuç­lan­dı­rıl­dı. Sa­vaş ala­nın­da tüm dün­ya­nın göz­le­ri­ni ka­maş­tı­ran Türk or­du­su , bu za­fer­le ta­rih­te ye­ni bir say­fa aç­tı

    30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mında baş­ta Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tinin ku­ru­cu­su Bü­yük Ön­der Ata­türk ve Onun si­lah ar­ka­daşları ol­mak üze­re, Kur­tu­luş Sa­va­şı’nın tüm kah­ra­man­la­rı­nı saygı ile anıyoruz.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.