DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ

Resmi İlanlar

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ

AKÇAKOCA DEVLET HASTANE ONARIMI, ATATÜRK DEVLET HAST MUNCURLU EK HİZMET BİNASI ONARIM İŞİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SEMT POLİKLİNİĞİ YANGIN MERDİVENİ VE GENEL ONARIM İŞİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SEMT POLİKLİNİĞİ JENERATÖR TADİLATININ YAPILMASI İŞİ
Akçakoca Devlet Hast Onarımı,Atatürk Devlet Hast Muncurlu Ek Hizmet Binası Onarım İşi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Semt Polikliniği Yangın Merdiveni ve Genel Onarım İşi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Semt Polikliniği Jeneratör Tadilatının Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/193541

1-İdarenin

a) Adı : DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ

b) Adresi : Fevzi Çakmak Mah. Eski Bolu Cd. Kalıcı İşyerleri C Blok Kat:2 81010 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası : 3805146963 - 3805243982

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Akçakoca Devlet Hast Onarımı,Atatürk Devlet Hast Muncurlu Ek Hizmet Binası Onarım İşi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Semt Polikliniği Yangın Merdiveni ve Genel Onarım İşi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Semt Polikliniği Jeneratör Tadilatının Yapılması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım; Akçakoca Devlet Hastanesi Onarım 2.Kısım; Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binası 3. Kısım; Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Semt Polikliniği 4. Kısım; Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Semt Polikliniği

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.Kısım; Cumhuriyet Mh, Park Cd. No:20, 81650 Akçakoca/Düzce 2.Kısım; 81100 Altınpınar/Düzce Merkez/Düzce 3.Kısım; Kültür Mahellesi, Mehmet Nazım Sk. No:8, 81600 Merkez/Düzce 4.Kısım; Kültür Mahellesi, Mehmet Nazım Sk. No:8, 81600 Merkez/Düzce

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.04.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Düzce İl Özel İdaresi - Encümen Toplantı Salonu

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

1 Kısım, 2. Kısım ve 3. Kısım İçin İsteniln İş Deneyim Belgesi: Benzer İş Grupları listesinde yer alan B/III grubu işler ile tamamlama, onarım, tadilat vs.yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4. Kısım İçin İstenilen İş Deniyim Belgesi: D Elektrik İşleri Bakım Onarım İşleri  İSTENMEKTEDİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

1. Kısım, 2. Kısım ve 3. Kısım İçin İstenilen ; İnşaat Mühendisi veya Mimar

4.Kısım için; Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

 

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 
Bu haber 13.4.2020 17:08:36 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Yavru kargayı yuvasına geri koydular

 • Cuma namazı Nurettin Zafer Stadı'nda kılındı

 • Sokakta bulduğu atı evine getirdi

 • Tır ile kamyon çarpıştı boyalar yola saçıldı

 • Normalleşme süreci denetimleri başladı

 • Düzce Belediyesi ev ev maske dağıttı

 • İYİ Parti'den borçlanma talebine destek

 • Polisin bayrak seferberliği

 • Kısıtlama iptal edildi

 • Canlı yayında kendini vurdu

 • Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

 • İşe alınacaklar kura ile belirlendi

 • Tarımsal atıklar geri kazanılacak

 • Drone ile uyuşturucu operasyonu

 • Aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler

 • Sporcuların ödüllerini evine götürdü

 • Tarımla ilgili konuları bakana bildirdi

 • Dalgakıranların arasına sıkıştı

Benzer Haberler