Resmi İlanlar

MAL ALIMI İŞİ İHALESİ

DÜZCE NİTELİKLİ İSTİHDAM VE STRATEJİ GELİŞTİRME MERKEZİ MAKİNE, TEÇHİZAT, MOBİLYA VE HIRDAVAT MAL ALIMI İŞİ İHALESİ

MAL ALIMI İŞİ İHALESİDÜZCE VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi Makine, Teçhizat, Mobilya ve Hırdavat Mal Alımı İşi İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/268432

1-İdarenin

a) Adresi : CAMIKEBIR MH. YENI VALILIK BINASI 0 81100 - DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası : 3805241373 - 3805123313

c) Elektronik Posta Adresi : duzceabofisi@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım: Kaynak Makinesi, Teçhizat ve Hırdavat Malzemeleri Alımı 2.Kısım: Kaynak Simülatörü Malzemeleri Alımı 3.Kısım: Mobilya ve Donanım Malzemeleri Alımı 4.Kısım:Malzeme Muayene Cihazları Alımı 5.Kısım: Makine, Ekipman Malzemeleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün gösterdiği depoya ihaleden sonra 120 gün içerisinde teslimi yapılacak olup, Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi Binası Yapım İşi tamamlandıktan sonra montaj işlemi yapılacaktır.

c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalandığı tarih itibarıyla 120 gün içinde tüm malzemeler Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Düzce Valiliği Toplantı Salonu İstanbul Cad. Camikebir Mah. No:45 Merkez/DÜZCE

b) Tarihi ve saati : 11.07.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede Belirtilen Garanti Koşullarının sağlanması gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü Ab ve Dış İlişkiler Bürosu Hz-15 İstanbul Cad. Camikebir Mah. No:45 Merkez/DÜZCE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Konusu Ürünlerin Garanti Koşulları Montaj, Bakım Onarım Hizmetleri, Yedek Parçalar, Kullanım Kılavuzu, Muayene Kabul ve Teslim İşlemleri Teknik Şartnamede Belirtilen Hususlar Çerçevesinde Gerçekleştirilecektir.

                                       

 
Bu haber 11.06.2019 09:38:50 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Faruk Özlü'nün acı günü

 • Düzcespor 2 maçta da mağlup

 • İyi Parti'den öğrencilere kırtasiye desteği

 • 505 kişi işe alınacak

 • Sektörel sorunlar görüşüldü

 • Uluslararası alanda temsil edecek

 • Yılın Girişimci Kulübü ödülünü aldılar

 • MARKA desteği almaya hak kazandı

 • İzin alınmadığı için iptal oldu

 • Bilgiler yok olmamalı

 • Yedi ayda 352 kişiyi kedi ve köpek ısırdı

 • Yanmaz’dan iş adamlarına plaket

 • Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

 • 72 ay okul olgunluğu için yeterli değil!

 • Sinüzitle ilgili doğru bilinen 5 yanlış

 • Polisten torbacılara geçit yok

 • Spor Toto 3. lig 1. grupta 3. hafta

 • Düzcespor ‘un rakibi İnegöl ve Tuzla

Benzer Haberler