Resmi İlanlar

BİLİŞİM MALZEMELERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-DÜZCE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİLİŞİM MALZEMELERİBİLİŞİM MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/253528

1-İdarenin

a) Adresi : Aziziye Mahallesi 932.Sokak No:6 DÜZCE 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası : 3805141242 - 3805241036

c) Elektronik Posta Adresi : duzcedis@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 kalem

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : DÜZCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 7(yedi) iş günü içerisinde mesai saatlerinde (08:00-17:00) ve en fazla 3(üç) siparişe müteakip peyder pey teslim edilecektir. İdare, değişen ihtiyaç durumuna göre güncelleme yapabilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AZİZİYE MAHALLESİ 932. SOKAK NO:6 DÜZCE / MERKEZ DÜZCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

5. kalem için ;

Sistem; Sağlık Bakanlığınca genelge, resmi yazı, tebliğ, Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Yönergesi / ADSM – ADSH kriterleri veya Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ADSM – ADSH standartları gereği Yeni Kodların uygulamaya konulması halinde genişletilmesi ve yeni kod tanımlamasına uygun olmalıdır. Yapılacak kod tanımlaması 2 yıl ücretsiz sağlanmalı ve buna ilişkin taahhüt Yüklenici tarafından yazılı olarak verilmelidir.

Firma, teklifini verdiği ürünün üreticisi/ithalatçısı ya da yetkili satıcısı olmalı ve bu belgeleri idareye sunmalıdır.

İthalatçı ya da üretici firma ISO 9001:2008 standardına sahip olmalı, yetkili satıcı firma satışını ve montajını yaptığı ürünlerle ilgili olarak TS13149 "İşyerleri yazılım hizmetler veren genel standardına uygun hizmet veren" kriterli ve bu kriterler için TSE Hizmet Yeterlilik belgesi belgesine sahip olmalı ve bu belgeleri idareye sunmaları gerekmektedir.

Yukarıda sayılan belgeler teklif ile birlikte ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler teklif ettikleri ürüne ilişkin en az 2(iki) yıl garanti belgesi sunmalı ve/veya yazılı garanti taahhüdünde bulunmalıdır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif sundukları cihazlara ilişkin marka / model belirtir bir liste ile teklif edilen cihazın numunesi/kataloğunu teklifler ile birlikte sunacaktır. Değerlendirme sırasında liste ve ilgili ürünlere ilişkin numune/katalog sunulmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Birimi Aziziye Mah. 932 Sk. No:6 adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AZİZİYE MAHALLESİ 932. SOKAK NO:6 DÜZCE / MERKEZ DÜZCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

İhaleye ait idari şartnamede değinilmeyen hususlar ile ilgili olarak teknik şartname hükümleri geçerlidir.

 
Bu haber 01.06.2019 10:44:13 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Evlerinde mahsur kaldılar

 • ByLock'tan gözaltına alındılar

 • Canına kıymak istedi

 • Sezona Düzce’de hazırlanacak

 • Düzce’de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

 • Proje okulu oldu 30 öğrenciyi sınavla alacak

 • Başkan Özlü İstanbul temaslarına devam ediyor

 • İmar planları vatandaşla birlikte oluşacak

 • Düzce amatörde maçlar var

 • 13 şampiyonu ayyıldız

 • Çilimli Belediyespor ilk turda…

 • Düzce’li bu kez yenemedi

 • Düzce’nin şampiyonu arabayatağı

 • Kuvvetli yağış uyarısı

 • Bize yazarmısınız ?

 • 2018 YILINDA DÜZCE’DE SPOR(ALMANAK )-124

 • Atıl binada tadilat başladı

 • Mimar Sinan'a kaldırım örülüyor

Benzer Haberler