AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI

Resmi İlanlar

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARININ 01/07/2019-30/06/2020 TARİHLERİ ARASI ATOS (ARAÇ TANIMA OTOMASYON SİSTEMİ) İLE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMIDÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARININ 01/07/2019-30/06/2020 TARİHLERİ ARASI ATOS (ARAÇ TANIMA OTOMASYON SİSTEMİ) İLE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/200371

1-İdarenin

a) Adresi : Aziziye Mah.İstanbul Cad.No:168/1 Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası : 3805246274 - 3805235642

c) Elektronik Posta Adresi : duzcelojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan : 103.500 (Yüz Üç Bin Beş Yüz ) Litre Motorin (Diğer-Euro Diesel) : 155.000 (Yüz Elli Beş Bin) Litre 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Yüklenicinin akaryakıt istasyonu veya bağlı bulunduğu ana dağıtıcıya ait akaryakıt istasyonlarında

c) Teslim tarihleri : İhale Dokümanı hükümleri doğrultusunda İdarenin araçları için akaryakıt ikmali yüklenicinin bağlı bulunduğu ana dağıtıcıya ait ATOS'a sahip olan istasyonlarında saatlik, günlük, haftalık, aylık olarak peyderpey yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aziziye Mah. İstanbul Cad. No:168/1 Merkez Düzce Adresindeki EK Hizmet Binası-Birifing Solonu

b) Tarihi ve saati : 29.05.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli  Dağıtıcı ise; akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan dağıtıcı lisansının aslını veya noter tastikli suretini sunacaktır.

2)İstekli akaryakıt pazarlama bayii (istasyon)  ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan bayii lisansının aslını veya noter tasdikli suretini sunacaktır.

3)İstekli akaryakıt pazarlama bayii (istasyon)  ise;  işin bitim süresine kadar geçerliliği olan ana dağıtıcı ile yapmış olduğu tek elden satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaktır.

4-İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi (istasyon ) ise ;   Bağlı olduğu aynı ana dağıtım şirketine ait, Düzce Belediyesi sınırları içerisinde (D-100 Karayolu Kaynaşlı İstikameti Lina Garden Kavşağına kadar, D-100 Karayolu İstanbul İstikameti Pekintaş Köprüsüne kadar, D-655 ( Akçakoca Yolu) Osmanca Trafosuna kadar, Yeni Otogar Bağlantı Yolu Beyköy kavşağına kadar ve bu güzergah haricindeki Düzce İl Merkezindeki Polis Sorumluluk Bölgesindeki yerler) aynı anda dağıtıcıya ait anlaşmalı en az 2 (İki) adet ATOS sistemine sahip akaryakıt istasyonunun (bayisinin) bulunması gerekmektedir.  SATICI Firmanın dış illere yapılan görevlendirmelerde Ankara, İstanbul, İzmir,Bursa ve Konya illeri il merkezleri Polis Sorumluluk Bölgelerinde aynı ana dağıtıcıya ait en az 1 (BİR)  ATOS sistemine sahip akaryakıt istasyonunun (bayisinin) bulunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak satış bedelinin makbuzu karşılığı Aziziye Mah.İstanbul Cad.No:168/1 DÜZCE adresindeki Ek Hizmet Binası-Lojistik Şube Müdürlüğü-Satınalma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aziziye Mah. İstanbul Cad. No:168/1 Merkez Düzce Adresindeki EK Hizmet Binası-Lojistik Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
Bu haber 4.5.2019 09:26:18 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Atatürk ve İstiklal Marşı sevgisi

 • 'Kırım Türklerine yapılan vahşeti unutmuyoruz'

 • Kadir Gecesi ne yapılır?

 • Yunus Er 19 Mayıs'ı kutladı

 • Şehir giriş-çıkışları için ek genelge

 • İmmün Plazma bağışçısı artıyor

 • İlçelerde denetimler sıklaştırıldı

 • Sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

 • Adalet Komisyonu Başkanı’ndan Kızılay’a destek

 • Ali Dilber gençlerin bayramını kutladı

 • Organik çilekler 1 saatte tükeniyor

 • 19 Mayıs’ta ne oldu?

 • Düzce'de hangi camiler ibadete açılacak ?

 • Son 24 saatte korona virüsten 31 kişi hayatını kaybetti

 • Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması

 • Kapoğlu'ndan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı

 • Taçyıldız Dünyada 1 numara

 • Fenerbahçe'ye takas önerisi

Benzer Haberler