T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

Resmi İlanlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

Resmi İlan
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MUNCURLU EK HİZMET BİNASINDA BULUNAN BÜFE, KANTİN VE ÇAY OCAĞININ İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI

Madde-1: İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin Adı    : Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği                       

Adres                : Aziziye Mah. Şehit Ramazan Gel Cad.No:7 Merkez / DÜZCE

Telefon             : 380 529 13 00 Faks              : 380 549 78 19                                     

 

MADDE-2: İhale Edilecek Kantin

 

 

S.No

 

 

İdare Adı

 

 

İhale Edilecek Yer

 

 

1 (Bir) Aylık Kira Muhammen Bedeli (Brüt)

 

 

12 (Oniki) Aylık Muhammen Bedeli (Brüt)

 

 

Geçici teminat bedeli % 10

 

 

 

1

 

 

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi                  Başhekimliği

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binası giriş katındaki 50 m2’lik alan Büfe, Kantin ve Çay ocağı olarak işletilmesi.

1.520,00 TL.

18.240,00 TL

1.824,00 TL.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği’nin Muncurlu Ek Hizmet Binasının giriş katındaki 50 m2 lik alanlar 12 (Oniki) aylık olarak büfe, kantin ve çay ocağı olarak kullanılmak üzere ihale edilecektir. Gösterilecek olan alanlara yapılacak her türlü masraf kantin işleticisine ait olup, kullanılacak masa, sandalye vs. demirbaş malzeme ile elektrik, su vb. giderlerin bedelleri kantin işleticisi tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE-3: İhale İle İlgili Bilgiler

İhale Usulü: Kantin İhalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhalenin Yapılacağı Adres     : Düzce Atatürk Devlet Hastanesi toplantı solonu (1.Kat)

                                                  Aziziye Mah. Şehit Ramazan Gel Cad. No: 7  DÜZCE       

İhale Tarihi                           : 18/12/2019 (Çarşamba günü)

İhale Saati                             : 14.00

 

MADDE-4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:

1)              Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binasının giriş katında bulunan alanın Büfe, Kantin ve Çay Ocağı Kiralama İşi’nin Muhammen Bedeli’nin % 10’u olan 1.824,00 TL geçici teminatın Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Türkiye Halk Bankası Düzce Şubesindeki TR 17 0001 2009 3270 0005 0000 68 hesabına yatırıldığına dair dekont veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış mevduat ve katılım bankalarının verecekleri ihale tarihinden itibaren süresiz teminat mektupları.(Bankadan alınacak teminat mektuplarına ait teyit yazısı ile birlikte sunulacaktılar.)

2)             Yasal yerleşim yerini gösterir belge.(ikametgâh)

3)             Nüfus Cüzdanı Sureti

4)             Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.

5)             Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir).

6)             Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

7)             Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

8)             Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname

9)             Şartname alındığına dair satın alma doküman makbuz

10)          Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

11)          İhale tarihi itibariyle Vergi ve SSK Prim borcu olmadığına ilişkin kurumlardan alınacak belgeyi ibraz edecektir. 

12)          Posta ile yapılacak müracaatlar da teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 38. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyon Üyeleri hiç bir şekilde sorumlu değildir.

13)  İşletmeye verilecek alan yetkili personelimiz refakatinde mahallinde görülebileceği gibi İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Hastanemiz Satın alma servisinde mesai saatleri içerisinde incelenebilir ve 50 (elli) TL. karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif vermek isteyenler doküman satın almak zorundadır.

 

MADDE-5: İhaleye Katılamayacak Olanlar:

1.     2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesine istinaden İhaleye Katılamayacak olanlar:  Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesine  bağlı kurumlarda çalışan personel ile ;

1.1. İhaleyi yapan idarenin, a) İta Amiri, b) İhale işlemlerini hazırlamak yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c)  a) ve b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları, (a), (b) ve (c)  bentlerinde belirtilen şahısların ( bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortakları hariç)

1.2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu ihaleye iştirak edemez.

2.     Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

3.     İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.

4.     Daha önce herhangi bir kantin işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde kalan isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.
Bu haber 10.12.2019 09:57:14 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

düzce
düzcedamla

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • “Esnafın kredileri bayrama yetiştirildi”

 • Çerkes kardeşlerin efsanesi yaşatılıyor

 • Okul bahçesinde 'ata tohumu' yetiştiriyorlar

 • Jandarmadan tarihi eser operasyonu

 • “Arılar olmazsa yarınlar olmaz”

 • Güneşi fırsat bildiler sahillere akın ettiler

 • Bayramda hava sıcaklığı düşecek

 • Çivi deresi temizlendi

 • Söz Üyemizde etkinliği gerçekleştirdi

 • İşgaliye ücreti alınmayacak

 • Kuaförler ve berberler denetlendi

 • Gençlik meşalesini Sevgi Evleri'nde yaktılar

 • Ağabeyini görünce şok oldu

 • Atatürk sevgisi genç yaşlı tanımadı

 • Tüm taksiler dezenfekte edildi

 • Oyun grupları yenileniyor

 • Kaçak ava 39 bin lira ceza

 • ligler için önemli açıklama

Benzer Haberler