Resmi İlanlar

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

DÜZCE VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIRValilik Yemekhanesi 2019 Yılı 10 Aylık Yemek Servis Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/21605

1-İdarenin

a) Adresi : CAMIKEBIR MH. YENI VALILIK BINASI 0 81100 - DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası : 3805241373 - 3805123313

c) Elektronik Posta Adresi : duzce112acm@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Düzce Valiliği Yemekhanesinde 2019 Yılı 10 Aylık 207 işgününde malzemeli toplam 64.000 Adet 1 öğün 4 çeşit yemeğin pişirilerek servis edilmesi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Düzce Valiliği Yemekhanesi Mutfağı ve Yemek Salonları

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Düzce Valiliği Toplantı Salonu İstanbul Cad. Camikebir Mah. No:45 DÜZCE

b) Tarihi ve saati : 13.02.2019 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İşletme Kayıt Belgesi

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuya veya Özel Sektöre verilen her türlü yemek hazırlama, pişirme ve servis hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü HZ-16 İstanbul Cad. Camikebir Mh. No:45 Düzce adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü İstanbul Cad. Camikebir Mah. No:45 HZ-16 DÜZCE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Düzce Valiliği İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Düzce Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Düzce İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kültür Ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Düzce Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı Düzce Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Ticaret İl Müdürlüğü Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

 
Bu haber 21.01.2019 09:00:35 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Erkan Yılmaz ‘dan iddialı sözler

 • UEFA’dan Türk kulüplerine 70 milyon euro!

 • Yazıpınarspor tebrik etti

 • Düzce amatördeki cezalar

 • Düzcespor tesisi yarım kaldı

 • Düzcespor maçından ceza aldı

 • 2018 YILINDA DÜZCE’DE SPOR(ALMANAK )-47

 • MHP’den gövde gösterisi

 • 'Ulaşım sorunlarını çözecekler'

 • Filede 3 hafta sonra

 • Düzcespor yine mağlup

 • Haftanın tüm sonuçları

 • Düzce Belediye şampiyon

 • Bizim kızlar final grubunda

 • Düzcespor maçı yarıda kaldı

 • Geliri kız öğrenciler için harcanacak

 • Jandarma ve polisten karanfil hediyesi

 • Dereci kadınlar gününü unutmadı

Benzer Haberler