Resmi İlanlar

Otobüs kiralama ilanı

ŞEHİRLER-KÜLTÜRLER PROJESİ OTOBÜS KİRALAMA

Otobüs kiralama ilanıGENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -DÜZCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


ŞEHİRLER-KÜLTÜRLER PROJESİ OTOBÜS KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/440151

1-İdarenin

a) Adresi

:

KUYUMCUZADE BULVARI STADYUM SOKAK 1 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası

:

3805230816 - 3805234687

c) Elektronik Posta Adresi

:

duzce@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

22 ADET OTOBÜS KİRALAMA HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Teknik Şartnamede ayrıntıları verilen seyahat programı çerçevesinde yapılacaktır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DÜZCE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ - KÜLTÜR MAH. KUYUMCUZADE BULV.NO.:1 - DÜZCE

b) Tarihi ve saati

:

24.09.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Teklif veren gerçek ya da tüzel kişiliğin kendisine ait D-2 VE TÜRSAB Yetki Belgeleri ile 2018 yılına ait TÜRSAB Yetki Belgesi bandrolünün onaylı örneği teklif zarfında sunulmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DÜZCE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ - T.C. Ziraat Bankası Düzce Nusrettin Şubesi nezdinde bulunan, TR550001001676119621035028 nolu hesabımıza doküman bedeli yatırılabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
DÜZCE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 
Bu haber 08.09.2018 10:06:18 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • İlçelerde durum böyle

 • Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı Miraç kandili mesajı yayınladı

 • Dursan Ay, “Miraç kutsal bir yolculuktur”

 • Düzce’de 2 bin 267 kişi öldü

 • Vali Dağlı halkı dinleyecek

 • Farabi Anadolu Lisesi Korfbol il şampiyonu oldu

 • Milletvekili Yılmaz, “Oy oranımızı yüzde 35 arttırdık”

 • “Oy oranımızı yüzde 35 arttırdık”

 • Belediye'nin yeni meclis üyeleri

 • 'Gece gündüz çalışacağız'

 • Özlü’den örnek davranış

 • İhraç arttı ithalat azaldı

 • Rektör Çakar, “Erken teşhis önemli”

 • Bıyık’tan tebrik mesajı

 • Şahin bu kez Belediye Başkanı oldu

 • Düzce'de seçimleri Faruk Özlü kazandı

 • Düzce Özlü'yü seçti

 • AK Parti Özlü zaferini kutluyor

Benzer Haberler