Güncel / Gündem / Yaşam

Zafer Bayramımız kutlu olsun

Bugün, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün ön­der­li­ğin­de ger­çek­leşti­ri­len Ulu­sal Kur­tu­luş Mü­ca­de­le­si'nin za­fer­le taç­lan­dığı ta­rih olan 30 Ağus­tos’un 96 yıl­dö­nü­münü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz.

Zafer Bayramımız kutlu olsun96 yıl ön­ce 35 bin ga­zi ve 13 bin şe­hi­tin ve­ril­di­ği  Or­du - Ulus bü­tün­leş­me­siy­le yü­rü­tü­len Kur­tu­luş Sa­va­şı'nda, Do­ğu­lu­su, Ba­tı­lısı, Ku­zey­li­si, Gü­ney­li­si ile tüm ulus  tek vü­cut ola­rak eşi­ne az rast­la­nır bir di­re­niş gös­ter­di. 

   Türk ulu­su  Bi­rin­ci Dün­ya Sa­vaşının ardından Mond­ros ve Sevr'le da­ya­tıl­ma­ya ça­lışılan tut­sak­lığa karşı Ata­türk ön­der­li­ğin­de bü­yük bir sa­vaş ver­di. Ata­türk'ün Sam­sun'a çıkışıyla başlayan Ulu­sal Kur­tu­luş Ha­re­ke­ti , tüm yur­da dal­ga dal­ga ya­yı­la­rak Bü­yük Ta­ar­ruz ve Baş­ko­mu­tan Mey­dan Sa­va­şı ile za­fer­le so­nuç­lan­dı­rıl­dı.

Sa­vaş ala­nın­da tüm dün­ya­nın göz­le­ri­ni ka­maş­tı­ran Türk or­du­su , bu za­fer­le ta­rih­te ye­ni bir say­fa aç­tı 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı'nda baş­ta Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­cu­su Bü­yük Ön­der Ata­türk ve O'nun si­lah ar­ka­daşları ol­mak üze­re, Kur­tu­luş Sa­va­şı’nın tüm kah­ra­man­la­rı­nı saygı ile anıyoruz.
Bu haber 30.08.2018 11:01:32 tarihinde eklenmiştir.


Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Cumayeri özlediği hizmeti Tuna ile aldı

 • Düzcespor 1-0 galip

 • Düzce'ye 82 yeni doktor atandı

 • Engeller kalkacak güven artacak

 • Akçakoca Cittaslow için imzayı attı

 • Kızılay'dan Dağlı'ya ziyaret

 • Düzcesporlu bugün Düzcespor’a karşı

 • Düzcespor rakibinde Recep Tayyip Erdoğan’da oynadı

 • 2. Grupta 8. hafta

 • Düzcespor zor deplasmanda

 • Düzce Bayan futbol için önemli gün

 • Gökhan Coşar 2. lig maçında görevli

 • Düzcespor maçını Tuzcu yönetecek

 • Çarpışma sonrası alev aldı

 • Akçakoca’yı köşe bucak temizliyorlar

 • Kaldırım çalışmaları hız kesmiyor

 • Düzcespor yine ceza kurulunda

 • Üniversite öğrencileri sahili temizledi

Benzer Haberler