Resmi İlanlar

PINAR FİDANLIĞI ASFALT YOL YAPIM İŞİ

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Pınar Fidanlığı Asfalt Yol Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PINAR FİDANLIĞI ASFALT YOL YAPIM İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Pınar Fidanlığı Asfalt Yol Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/400347

1-İdarenin

a) Adresi : KARAMANLI MAHALLESI MAZHAR MURTAZAOĞLU CADDESI NO: 4 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası : 3742153740 - 3742150042

c) Elektronik Posta Adresi : boluobm@ogm.hs01.kep.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 900 Ton Asfalt Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Pınar Fidanlığı Merkez/DÜZCE

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 10 (on) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Merkez/DÜZCE

b) Tarihi ve saati : 17.08.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

10 Adet Nakliye Kamyonu (2005 model ve üstü 10 teker 6x2-6x4)

1 Adet Asfalt Finisheri (2012 model ve üstü)

1 Adet Asfalt Plenti (en az 160 ton/saat kapasiteli)

1 Adet Süpürge Makinesi (gerek görüldüğü taktirde)

2 Adet Büyük Silindir (Titreşimli, çelik bandajlı büyük silindir, pahlı, 2012 model ve üstü)

1 Adet Küçük Silindir (Titreşimli, çelik bandajlı)

1 Adet Lastik tekerlekli asfalt silindiri (Bitümlü temel ve bindet tabakalarında, 2012 model ve

üstü)

1 Adet El Silindiri (Tablalı kompaktör veya el kompaktörü)

Yukarıda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanlara ilişkin açıklayıcı bilgiler Teknik Şartnamede

belirtilmişitir.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik

ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü asfalt yol yapım işleri ile "Yapım İşleri Benzer İş Gruğları Tebliği"nde yer alan A/V

grubu işler benzer iş olarak değerlendirmeye alınacaktır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgelerin/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek

olan mühendis ve mimarlar için Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü

mezunlarının diploması ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğü, Özel Bütçe Muhasebe Biriminin T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi nezdindeki TR200001002564470319145006 nolu hesabına ihale döküman bedelinin yatırılmasına müteakip Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğünden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu haber 09.08.2018 13:01:36 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Her anı dolu dolu geçiriyor

 • Düzce’de yaz okulları başlıyor

 • Beton kano takımı yeniden şampiyon

 • Mahalle iftarları devam ediyor

 • Gençlik merkezi ramazan paketi dağıtıyor

 • 3 Bant Bilardo turnuvası sona erdi

 • Arı Günü Etkinliği ile farkındalık oluşturdular

 • Yarı final heyecanı

 • Son ödeme tarihi 31 Mayıs

 • Düzce Üniversitesi’nden örnek fidan dikimi

 • Düzce Üniversitesi tanıtım günleri başladı

 • Eğitim Materyalleri ziyaretçilerle buluştu

 • Mahalle sakinleri ile orucunu açtı

 • El ele gönüllere projesi amacına ulaşıyor

 • Sevgi, Dostluk ve Kardeşliği pekiştiriyoruz

 • OSB heyeti Başkan Özlü'yü ziyaret etti

 • Final kadrosunda Düzceli futbolcular var

 • Düzcespor grupta 4. oldu

Benzer Haberler