Resmi İlanlar

KEMOTERAPİ İLAÇ İHALESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İHTİYACI HASTA BAŞI KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA KARŞILIĞI TAM OTOMATİK MERKEZİ KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İHTİYACI HASTA BAŞI KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA KARŞILIĞI TAM OTOMATİK MERKEZİ KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İHTİYACI HASTA BAŞI KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA KARŞILIĞI TAM OTOMATİK MERKEZİ KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/287851

1-İdarenin

a) Adresi

:

Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 81600 KONURALP DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası

:

380542 14 11 -12-13 - Dahili 1710 - 3805421408

c) Elektronik Posta Adresi

:

donersermaye@duzce.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Manuel Infüzyon Kemoterapisi 129.850 Puan Otomatik/Robotik Infüzyon Kemoterapisi 1.947.750 Puan 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Konuralp/ Düzce

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Konuralp / Düzce

b) Tarihi ve saati

:

03.07.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1) İstekliler, teklif edecekleri  cihazların ve cihazlarla birlikte kullanılacak tıbbi sarfların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ya da Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve onaylanmış olduklarını belgelendirerek ihale teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.

2) Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi ile ilgili, distribütör firmaya ait yeni tarihli distribütörlük ve teknik servis yetki belgeleri verilecektir.

3)Teknik şartnamede belirtilen kemoterapi ilaç hazırlama cihaz özelliklerinin ve ilaç hazırlama kapasite koşullarının sağlanabileceğine dair cihaz üreticisine ait belge vereceklerdir.

4) Kemoterapi İlaç Hazırlama Cihazı ile ilgili; Yüklenici firma varsa distribütör firma ve cihaz üreticisi Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu son güncel cihaz kriterlerini Otomatik/Robotik Sistemler olarak uygunluğuna dair ayrı ayrı belge vereceklerdir.

5) Kemoterapi İlaç Hazırlama Cihazı ile ilgili; Yüklenici firma, varsa distribütör firma ve cihaz üreticisi, sözleşme bitimine kadar, şartnamede belirtilen koşullarda, noksansız bir şekilde teknik servis hizmetlerini yerine getireceğine dair ayrı ayrı belge vereceklerdir.

6) İhalenin bütün kalemleri için teknik şartnamenin bütün maddelerine sıra numarasına göre ve ayrıntılı, Türkçe cevaplar vererek hazırlayacağı ve teknik şartnamede istenen belgeleri de ekinde sunacağı kaşeli, imzalı “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü  sağlık hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma İhale Birimi Konuralp / Düzceadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma İhale Birimi Konurlap / Düzce adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Bu haber 08.06.2018 17:50:21 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Eski OÇEM eğitim merkezi olacak

 • Başkan Özlü’den 27 Mayıs mesajı

 • İtfaiyeden boğulma tehlikesine karşı uyarı

 • Akçakoca Değirmenağzı Plajı iş makinesi ile temizlendi

 • Aksu HES’e Düzce Üniversitesi öğrencilerinden ziyaret

 • 209 iş için ihaleye çıkıldı

 • Açık havada eğlendiler

 • Otobüs traktöre çarptı

 • Vardiya sistemi ile çalışacak

 • Motosiklet ile otomobil çarpıştı

 • ŞİNASİ ERDEN-UZUNMUSTAFA MAH.

 • FATMA METİN-ÇAMKÖY MAH.

 • ÜMRAN BATUR-ÇAMKÖY MAH.

 • NACİYE ALAGÖZ-AZİZİYE MAH.

 • “Muhteşem bir hayatım oldu”

 • Kupalar gelmeye devam ediyor

 • Bu şampiyonluk hepimizin

 • Cumayeri’de kuşak sınavı

Benzer Haberler