Resmi İlanlar

KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞܒNDEN

KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞIMülkiyeti Belediyemize ait olan Kaynaşlı İlçesi Kumluca Mahallesi Hürriyet Caddesi No:41,  İmar Pafta G26B22C1A, Kadastro Pafta 2, 1271 nolu parsel  ve 1.055,78 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı üzerinde Şehirlerarası Otobüs Terminal Binası yapmak, turistik gayelerle işletmek, ulaşım faaliyetlerini icra etmek üzere ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 29 yıl süreyle sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi suretiyle ihale edilmesine yönelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükmüne dayalı olarak, İhale 19 NİSAN 2018 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatte Kaynaşlı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

SINIRLI AYNİ HAK (ÜST HAKKI) TESİSİ İLE İNŞAAT YAPIM İŞİ

No: 1, İl İlçe Mahalle: Düzce Kaynaşlı Kumluca, Ada --, Parsel: 1271, İhaleye Konu Alan m2 1.055,78, Yıllık Üst Hakkı Bedeli (TL): 9.000,00 TL.+KDV, 29 Yıllık Üst Hakkı Bedeli: 261.000,00 TL.+KDV, Geçici Teminat Bedeli (TL): 7.830,00 TL, Ciro Bedeli Oranı (%+KDV): % 1, İhale Tarihi:19.4.2018, İhale Saati: 14.00

AÇIKLAMALAR

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kaynaşlı İlçesi Kumluca Mahallesi Hürriyet Caddesi No:41,  İmar Pafta G26B22C1A, Kadastro Pafta 2, 1271 nolu parsel  ve 1.055,78 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı üzerinde Şehirlerarası Otobüs Terminal Binası yapmak, turistik gayelerle işletmek, ulaşım faaliyetlerini icra etmek üzere ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 29 yıl süreyle sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi suretiyle ihale edilmesine yönelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükmüne dayalı olarak Kaynaşlı Belediyesi Encümen Salonunda toplanacak komisyonca (Encümen Huzurunda) yapılacaktır.

1.İhale Konusu İşin Niteliği: Kaynaşlı Belediyesi mülkiyetindeki Kumluca Mahallesi, G26B22C1A pafta 1271 parsel sayılı 1.055,78 m² alanlı taşınmazın 29 (yirmidokuz) yıl süreli, bağımsız ve sürekli nitelikli mülkiyetin gayri ayni hak (üst hakkı) tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile, ilanda belirtilen muhammen bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Kaynaşlı Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Komisyonca yapılacaktır.

2.İhale Yeri ve Konusu: Kaynaşlı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1.055,78 m² alanlı, Kumluca Mahallesi, G26B22C1A pafta 1271 parseldir.

3.İhale Konusu: Yukarıda tapu kaydı, nitelikleri ve diğer özellikleri belirtilen parsel üzerine 29 (yirmidokuz) yıl süre ile mülkiyetin gayri ayni hak (üst hakkı) tesis edilerek Şehirlerarası Otobüs Terminal Binası yapmak, turistik gayelerle işletmek, ulaşım faaliyetlerini icra etmek amaçlı kullanılması işinin ihalesidir.

4.Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 2.170,00 TL'dir.(İkibin Yüzyetmiş Türk Lirası)

5.İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat: İhale Kaynaşlı Belediyesi Encümen Salonunda İhale komisyonu huzurunda 19.04.2018 tarihinde saat 14:00 da yapılacaktır.

6.İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

7.İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre YAPI RUHSATI, inşaat bitirilerek işletme faaliyetine başlarken YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ alınacaktır.

8.Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı:

8.1.Mülkiyetin gayri ayni hak (üst hakkı ) tesisi tahmini bedeli yıllık 9.000,00 TL + KDV, 29 Yıllık tahmini bedeli 261.000,00 Tl.+KDV olup, Tahmini üst hakkı bedelinin 29 (Yirmidokuz) yıllık tutarı toplamının % 3'ü olan 7.830,00 TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu alınacaktır.

8.2.Ödenecek yıllık bedel haricinde parsel üzerine yapılacak binada verilen hizmet kapasitesinin, müteahhidin elde ettiği gelirlerin vergi, sigorta, işletme ve tüm gider maliyetleri düşürülmeden elde edilen brüt gelirlerinin tamamının ciro bedeli olarak kabulüyle ciro bedeli yüzdesi (minimum %1 + KDV) üzerinden her yıl ocak ayında belediye veznesine yatırılır.

9. İsteklilerde aranacak belgeler:

9.1.Kanuni ikametgâhı olması

9.2.Türkiye'de tebligat için adres göstermesi

9.3.Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

9.3.1.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmesi,

9.3.2.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

9.3.3.0rtak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (9.3.1) ve (9.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır. Ortak Girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak, İdareye karşı, Ortaklar ve Şirket ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumlulardır. Şirket kurulması için İdare’nin onayının alınması zorunludur.

9.3.4.Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya Vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.

9.4.İmza sirküleri/beyannamesi vermesi,

9.4.1.Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.4.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

9.4.3.Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (9.4.1)ve (9.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

9.5.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması zorunludur.)

9.6.Yeterliliğe ilişkin belgeler:

9.6.1.2016-2017 yıllarına ait ve 2018 yılını kapsayan Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınmış belge vermesi.

9.6.2.Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli son 3 yıla ilişkin bilanço ve gelir gider tablosu vermesi

9.6.3.Faaliyet Belgesi, ihale konusu işle ilgili faaliyetleri yapabileceğine dair belge vermesi.

9.7.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan T2 Yetki Belgesine sahip olmalıdır.

9.8.Bu ilanın 8. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın Belediye’ye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi.

9.9.İsteklilerin ortak girişim halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

9.10.İhale dosyasını idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi,

9.11.İhaleye katılacak isteklilerin en geç 19/04/2018 Perşembe günü saat 12:00'a kadar sıra numaralı “Alındı Belgesi”  karşılığında Kaynaşlı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

10.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul

edilmeyecektir.

12.Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

İlan olunur.
Bu haber 05.04.2018 09:43:51 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Gölyakaspor’dan transfer

 • Aybar gol gol gol!

 • Düzce Amatörde 22 farklı maç

 • Düzce Belediyespor çok asist yaptı

 • 2018 YILINDA DÜZCE’DE SPOR(ALMANAK )-35

 • İYİ Parti'nin Gümüşova adayları

 • AK Parti bu adaylarla seçime hazırlanıyor

 • Düzceli Yılmaz İstanbul’dan aday

 • Öğrencilerden en anlamlı ziyaret

 • Üniversite öğrencisi köprüde asılı halde bulundu

 • Amaç okul sayısını arttırmak

 • Suç istatistiklerini açıkladı

 • 36 kadın sporcu 'Şah-Mat' dediler

 • 'Düzce’yi uçuracak olan bir liste hazırladık'

 • Ar-Ge ve İnovasyon alanlarında iş birliği protokolü

 • Çakar, ihtisaslaşma ekibiyle bir araya geldi

 • İl şampiyonu Gümüşova Anadolu İHL oldu

 • Düzcespor rakiplerinin cezaları bugün

Benzer Haberler