Resmi İlanlar

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Tıbbi Sarf ve Kit Karşılığı Cihaz Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Tıbbi Sarf ve Kit Karşılığı Cihaz Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        : 2018/48381
1-İdarenin
a) Adresi            : Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 81600 KONURALP DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası    : 3805421100 Dahili: 1709 - 3805421408
c) Elektronik Posta Adresi    : donersermaye@duzce.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 27 grup sarf ve kit karşılığı cihaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri            : Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
c) Teslim tarihi            : haleyi kazanan firma fiyat verdiği cihaz kurulumunu laboratuvarımıza yaparak (tüm masraflar ilgili firmaya ait olmak üzere) cihazı 20 iş günü süre içerisinde çalıştırarak bölümümüzde kurulacak olan teknik komisyondan uygunluk alması dahilinde karar verilecektir. Olumlu karar verilmediği takdir de 2. Avantajlı teklifi veren firma aynı değerlendirmeye dahil olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        : Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Toplantı Salonu Konuralp / Düzce
b) Tarihi ve saati            : 28.02.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tüm ürünlerin, T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olup ilgili mevzuat gereği sisteme kayıtlı olup ve barkot numaraları olduğuna  dair belge bulunduracaktır. Üzerinde kalem kalan yüklenici sözleşme evrakları ile beraber ilgili kalemlerin XML dosyasını CD halininde idaremize sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Cihazın rutin bakımlar (kullanım manüeline uygun şekilde) firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Cihazın teknik arızaları en geç 5 iş günü içerisinde giderilmeli ve bu süreyi aşan durumlarda cihaz yenisi ile değiştirilmelidir. Kit ve antikorların boyanmaması/çalışmaması halinde firma teknik ve pratik desteği vermekle yükümlüdür. Boyama işleminden herhangi bir sorun olduğunda, haber verilmesinden itibaren, firma 3 iş günü içerisinde sorunu gidermelidir. Laboratuvarımıza cihazı kuracak olan firma ihale süresi ve kitlerin bitme süresince parça değişimi dahil tüm bakım ve onarım işlemlerini ücretsiz olarak üstlenmelidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Gerek görülen ürünlerde ,  ürün sahibi olan firma, ürününün kalitesini, orijinal olduğunu ve kullanılmasında sorun oluşturmayacağını gerekli kalite belgeleriyle (TSE veya CE belgeleri v.b) ispat etmek zorundadır. Bu konuda hastanemiz idaresini herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
ihale kalemlerinin teknik şartnamelerinin içeriğinde numune istenen ürünler belirtilmiştir.
İhalenin 2. kısmı olan " İMMÜNHİSTOKİMYA TESTLERİ'nin 1. kalemi olan TAM OTOMATİK İMMÜNHİSTOKİMYA SİSTEMİ KİTİ için gerekli görülmesi halinde demonstrasyon istenebilecektir. demonstrasyonun sonucu ilgili kalemin teknik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre belirlenecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 3 (yüzde üç)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Konuralp / Düzce adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Konuralp / Düzce adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu haber 06.02.2018 17:37:18 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • VALİLİKTEN TATİL AÇIKLAMASI

 • Rektör Çakar, '2018 yatırımlarla dolu bir yıl oldu'

 • Ankara-İstanbul Karayolu trafiğe kapandı

 • Bolu Dağında yoğun kar yağışı

 • Belediyeden bir ilk

 • Sürecin uzaması krizden değil

 • 'Damla ekol olmuş bir kuruluş'

 • Öztürk yeniden hizmet etmek istiyor

 • Düzce’nin ev sahipliği herkesin dilinde

 • Turgut Özal kalitesini belgeledi

 • Düzce'de U19 play devam

 • Hakemlik için bugün son

 • Düzce grubunda transfer

 • kupada bugün maçlar

 • İşte Düzce'nin kızlarının rakipleri

 • Kaynaşlı ligde var

 • 2018 yılında Düzce'de spor(almanak)

 • Geleceğin mühendisleri yaptıkları ürünleri tanıttı

Benzer Haberler