Resmi İlanlar

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ - DÜZCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMADÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2018/668226
1-İdarenin
a) Adresi    :    KUYUMCUZADE BULVARI STADYUM SOKAK 1 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası    :    3805230816 - 3805234687
c) Elektronik Posta Adresi    :    duzce@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    1 adet binek, 1 adet van tipi kamyonet, 1 adet açık kasa tek kabin kamyonet
olmak üzere toplam 3 adet araç kiralama hizmet alım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    İl ve İlçe Müdürlükleri hizmetleri olmakla birlikte Kasabalar, Köyler ve
görevin gerektirdiği İl dışı hizmetlerde araçlar çalıştırılacaktır.
c) Süresi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    KÜLTÜR MAH. KUYUMCUZADE BULV.NO.:1 - DÜZCE
b) Tarihi ve saati    :    04.01.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DÜZCE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ - T.C. Ziraat Bankası Düzce Nusrettin Şubesi nezdinde bulunan, TR550001001676119621035028 nolu hesabımıza doküman bedeli yatırılabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Bu haber 19.12.2018 17:32:25 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

Düzce
Düzce damla

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Düzcespyor'da 2. Eroğlu dönemi bitti.

 • Düzcespor'dan tarihi hezimet

 • Rektör Çakar yeni dönem adayı olarak ziyaretlerine devam ediyor

 • Vali Dağlı vatandaşların sorunlarını dinleyecek

 • Düzce’de kayıtlı araç sayısı 111 bine yaklaştı

 • İhracat yüzde 38 arttı

 • Düzce’de polisin dikkati sonucu hırsızlar yakalandı

 • Standard Profil’den gençlere başarı için ipuçları

 • Çilimli Belediye sezon notları

 • Kaynaşlıspor sezon notları

 • Tatil beldesi Akçakoca'da parklar mevsimlik çiçeklerle süsleniyor

 • Belediye ekipleri saha çalışmaları aralıksız devam ediyor

 • Örnek işbirliği

 • Diyetisyen Emek “Oruç bir kilo verme yöntemi değildir”

 • Başkan Yanmaz mağduriyeti ortadan kaldırdı

 • İki ayrı noktada çıkan yangında alevler gökyüzüne ulaştı

 • Düzcespor perdeyi kapatıyor

 • Balda son notlar

Benzer Haberler