Resmi İlanlar

Tabela ilanı

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BAĞLI BİRİMLERİ VE HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ İÇİN TABELA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tabela ilanıMüdürlüğümüz Bağlı Birimleri ve Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi için Tabela alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/553596

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

CAMIIKEBIR MH VALILIK BINASI D BLOK 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası

:

3805239272 - 3805122563

c) Elektronik Posta Adresi

:

merkezisatinalma81@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Müdürlüğümüz Bağlı Birimleri ve Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi için 9 kalem muhtelif ebatlarda tabela alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Müdürlüğümüze Bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, Halk Sağlığı Başkanlığı ve bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, idaremizce örnek tabela üzerinden onay verilmesine istinaden yüklenici hazırladığı tabelaları idaremize sunulan iş programı çerçevesinde teslim ve montajını yapacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Camikebir Mh. Valilik Binası D Blok K:1 Merkez DÜZCE

b) Tarihi ve saati

:

13.11.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce İl Sağlık Müdürlüğü- Satınalma Birimi- Camikebir Mh. Valilik Binası D Blok Kat:1 Merkez-DÜZCE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
Bu haber 06.11.2018 09:58:18 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Eğitim kurumları için bir araya geldiler

 • Mama kapları çöp kutusu değildir

 • Daveti geri çevirmedi Mehterhane’yi ziyaret etti

 • Özlü seçim çalışmalarına devam ediyor

 • Yılmaz seçimler için umutlu

 • Sivil toplum örgütleriyle görüştü

 • Sokak hayvanlarına çözüm planı

 • Resim benim için başka bir dünya

 • Yapılaşmaya kapatılabilir

 • Düzce Belediyespor'lu zirvede

 • Kupada kura günü

 • Karşıyaka nerede onlar orada.

 • Düzcespor'a 3 futbolcu sınırda

 • Düzcespor grubunda son durum

 • Tebrikler sportaküs

 • 2018 YILINDA DÜZCE’DE SPOR(ALMANAK )

 • Düzcespor'a seyircisiz oynama cezası

 • Düzce’de yeni bir bitki türü keşfedildi!

Benzer Haberler