Resmi İlanlar

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-FEHMİ ÖNEY AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIRFEHMİ ÖNEY ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019 YILI 12 AYLIK (01012019-31122019) KURU GIDA MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/543386

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

FATİH MAH FEHMİ ÖNEY SOKAK 9 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası

:

3805232055 - 3805232056

c) Elektronik Posta Adresi

:

Hasan.Sen@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

193 KALEM MUHTELİF GIDA MADDESİ ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

FEHMİ ÖNEY ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Mah. Fehmi Öney Sok. No:9/A DÜZCE

c) Teslim tarihi

:

Fehmi Öney Çocukevleri Sitesi Müdürlüğünün gıda ambarlarına istenilen saat ve tarihte yüklenici tarafından teslim edilecektir. Sözleşme süresince pey der pey alınacaktır. (12 ay süreli )


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Fatih Mah. Fehmi Öney Sok. No:9/A DÜZCE

b) Tarihi ve saati

:

03.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne doküman satış bedeli yatırıldıktan sonra Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
fehmi öney çocuk evleri sitesi müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
Bu haber 07.11.2018 08:53:04 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Babane kokulu sofralara davet

 • Miniklere 112 anlatıldı

 • İadeyi ziyaret

 • Koordinasyon sağlandı

 • Yılmaz Halk Sağlığı personeli ile buluştu

 • Küçük:Dengeli gelişmeyi sağlayacağız

 • Erdoğan Bıyık Belediye başkanı gibi karşılandı

 • 'Cumayeri pisti hala tamamlanmadı'

 • Gece Kartalları hızlı başladı

 • Çay Mahallesi Faruk Özlü’yü bağrına bastı

 • Aziziyeli gençlerinden coşkulu karşılama

 • Mustafa Çakar veda etti

 • Jandarmadan aranan şahıslar için uygulama

 • GÖRKEM ÖZEN 1907’DE

 • Halterde yine Düzce rüzgarı

 • Düzcespor cezxaya doymuyor

 • Akçakoca Anadolu bugün maç başı

 • 2018 YILINDA DÜZCE’DE SPOR(ALMANAK )-42

Benzer Haberler