Resmi İlanlar

KIRTASİYE, BASILI EVRAK, TONER İLE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-DÜZCE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilan
IRTASİYE, BASILI EVRAK, TONER İLE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/504072

1-İdarenin

a) Adresi : Aziziye Mahallesi 932.Sokak No:6 DÜZCE 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası : 3805141242 - 3805241036

c) Elektronik Posta Adresi : duzcedis@gmail.com

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 136 Kalem Kırtasiye, Basılı Evrak, Toner ile Temizlik Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Kalem bazında azami 8 siparişte mal/malzeme teslimi tamamlanacaktır.)

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Merkezimizin yazılı siparişi üzerine 7 (yedi) iş günü içerisinde Kurumumuz depolarına teslim edilecektir. Ürünler için peyder pey sipariş çekilebilecektir. Kalem bazında azami 8 siparişte mal/malzeme teslimi tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Konferans Salonu Aziziye Mah. 932. Sok. No:6 Merkez / DÜZCE

b) Tarihi ve saati : 19.11.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik şartname/şartnamelerde TSE/TSEK veya İSO kalite belgeleri istenen kalem/kalemler için bu belge/belgelerin sunulması zorunludur. Bu belgeleri sunmayan firmanın o kaleme/kalemlere verdiği teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Biosidal ürünler yönetmeliği kapsamına giren ve teknik şartnamede detayları belirtilen ürünlerden bu yönetmelik kapsamına giren teklif edilecek tüm ürünlere ait biosidal ruhsatı belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilecek malzemelerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ihaleye iştirak edecek isteklilerin teklif verdikleri malzemelerin numune veya kataloglarını teklif zarflarıyla beraber ihale saatine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Numune veya katalog vermeyen firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklif edilen malzemelerin numune veya kataloglarının üzerinde firma adı ve ürün sıra numarası yer alması gerekmektedir. Ürün üzerinde bu bilgilerin yer almadığı numune ve kataloglar değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonu ihale dosyasında yer alan evrakları numuneleri veya malzemeleri tereddüte düştüğü durumlarda inceleme için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere gönderebilir. Teklif edilen ürünlere ait teknik bilgilerin yer aldığı, orijinal katalogların vb. tanıtım materyallerinin verilmesi durumunda bu dokümanlarda teknik şartname hükümlerine karşılık gelen yerler işaretlenecek, ürüne ait sıra numarası yazılacaktır. Teklif edilen ürünlerin numuneleri ile kataloglar veya tanıtım materyalleri arasında tutarsızlık tespit edilen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ürüne ait kataloglar ve tanıtım materyalleri Türkçe olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Birimi Aziziye Mah. 932 Sk. No:6 adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Birimi Aziziye Mah. 932. Sok. No:6 Merkez / DÜZCE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin İdari İşler Müdürlüğüne başvurmaları ilan olunur.

 
Bu haber 26.10.2018 11:45:09 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Öğrencilerin yüzü gülecek

 • Miniklerde tarih bilinci oluşturuluyor

 • Otomobil motosikletli bekçiye çarptı

 • Öğretmenlere soru hazırlama teknikleri anlatıldı

 • İzinsiz drone uçuşu karakolda bitti

 • Düzce’de yangın söndürmeyi bilmeyen kalmayacak

 • Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye

 • 2. lige .bir adım daha

 • Öğrencilerden hastane pediatri servisine kitaplık

 • Düzcespor grubunda can pazarı

 • Düzcespor Adıyaman ile tarihinde 2. kez

 • Düzce belediyespor’lu yine karmada

 • Düzce amatörde işte futbol

 • Düzcespor kongresi yapılamadı

 • Hedef 200 bin fidan

 • Düzcespor ne kadar ceza

 • YILINDA DÜZCE’DE SPOR(ALMANAK )-54

 • “İşçi çıkartacağımız büyük bir yalan”

Benzer Haberler