Resmi İlanlar

Orman envali istif hizmet alımı işi

DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Orman envali istif hizmet alımı işivDüzce Orman İşletme Müdürlüğü 2018 yılı Samandere Orman İşletme Şefliği Büyükaçma, Odayeri Orman İşletme Şefliği Beyköy ve Darıyeri Orman İşletme Şefliği Düzorman Depolarında orman envali istif hizmet alımı işi 3 parti halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : Parti 1 : 2018/8633

Parti 2 : 2018/8629

Parti 3 : 2018/8631

1-İdarenin

a) Adresi : KÜLTÜR MAHALLESI ESKI ISTANBUL CADDESI 725. Sokak 81010 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası : 3805145645 - 3805240543

c) Elektronik Posta Adresi : duzceisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Parti 1 : 20.000 m3 YapraklıTomruk , Yapraklı Kağ. Od., Sanayi Od. - 500 ster Yapraklı Yakacak Odun - 500 ster Yapraklı Lif-Yonga Odunu

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Parti 2 : İbreli Tomruk , İbreli Kağ. Od., Sanayi Od. 40.000 m3 - İbreli Yakacak Odun 500 ster - İbreli Lif-Yonga Odunu 500Ster 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Parti 3 : Yap.Tomruk ,Kağ. Od., Sanayi Od. 18.000 m3 - Yap. Yakacak Odun 500ster- Yap. Lif-Yonga Odunu 500Ster -İbreli Tomruk , İbreli Kağ. Od., Sanayi Od. 12.000m3 -İbreli Yakacak Odun 500 ter -İbreli Lif-Yonga Odunu 500ster 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Parti 1 : Odayeri İşletme Şefliği Beyköy Depo

Parti 2 : Samandere İşletme Şefliği Büyükaçma Depo

Parti 3 : Darıyeri İşletme Şefliği Düzorman Depo

c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.02.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ESKİİSTANBUL CAD. KÜLTÜR MAH. 725. SOK NO:1 MERKEZ/ DÜZCE

b) Tarihi ve saati : Parti 1 : 29.01.2018 - 09:00

Parti 2 : 29.01.2018 - 10:30

Parti 3 : 29.01.2018 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

2 adet m3 lü emval istifleme makinası veya aynı işe yapabilecek teknik donanımda iş makinası. Makinanın kendisine ait olması şart olmayıp kiralandı ise 2018 yılını kapsayan kiralama sözleşmesi eklenecektir

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü orman emvali istifleme ve yükleme işi benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 
Bu haber 13.01.2018 08:52:56 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Yeni eğitim alanları açıldı

 • Erdem ve dürüstlük aşılanıyor

 • Düzcespor grubunda transferler

 • İhtiyaçları 24 saatte giderildi

 • Yılınsporcusu Alpaslan Yöndem

 • 5 bin öğrenciye ulaşıldı

 • Menajerler sana büyü mü yaptı özgür başkan

 • Okul kantinlerinde meyve sebze dönemi

 • Bu hafta sonu amatörde maç yok

 • Süperde maçlar 19-20 ocak

 • Hafta sonu açıklanması bekleniyor

 • Düzce amatörde 17 tedbirli

 • 2018 yılında Düzce'de spor

 • Bıyık'a seçmenden tebrik

 • Kışlık odunu yandı

 • Dursun Ay inşaatçılarla bir araya geldi

 • Halterde şampiyonlar belli oldu

 • ANALİG’de Düzce namağlup

Benzer Haberler