Resmi İlanlar

KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

“Kaynaşlı Belediyesi Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.

KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN1 – İdarenin;

a) Adresi : Merkez Mahallesi Kültür Caddesi No:5    81900 KAYNAŞLI / DÜZCE 

b) Telefon ve faks numarası : 0380 544 2010 - 2044- Faks: 0380 544 2865

2 – İhale konusu işin;

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tüm giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere, mülkiyeti Kaynaşlı Belediyesine ait olan Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Merkez Mahallesi  0 Ada 2142 Parsel numaralı taşınmazın Uygulama İmar Planına göre mümkün olan en fazla inşaat alanı kullanılmak şartıyla Ticaret Merkezi yapmak üzere  kat karşılığı olarak verilmesi, kat karşılığı inşaat işi yapımı için gerekli olan uygulama projelerinin hazırlanması ve ayrıca uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Merkez Mahallesi 0 Ada 2128 Parsel üzerine Anahtar Teslimi  1877,00 m² kapalı alanlı Kaynaşlı Belediyesi Hizmet Binası Yapımından ibarettir.

b) Taşınmaz mal muhammen bedeli : 3.010.000,00 TL.

c) İnşaat bedeli : 1.655.514,00 TL.

ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (Dörtyüz) takvim günüdür

3 – İhalenin;

a) Yapılacağı yer : Kaynaşlı Belediyesi  Merkez Mahallesi Kültür Caddesi No:5    81900 KAYNAŞLI / DÜZCE   Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 06/10/2017 Cuma günü Saat: 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5. Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.6. Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Kaynaşlı Belediye Veznesine yatırıldığını gösterir belge.

4.1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.10. İhale dökümanı alındı belgesi.

4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi.

4.1.12. İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname.

4.1.13. İş Ortaklığı Beyannamesi.

4.1.14. Banka Referans Mektubu.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Kaynaşlı Belediyesi  Merkez Mahallesi Kültür Caddesi No:5    81900 KAYNAŞLI / DÜZCE   adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 – Teklifler, isteklilerce 06.10.2017 Cuma günü saat:12:00’ye kadar Kaynaşlı Belediyesi  Merkez Mahallesi Kültür Caddesi No:5  81900 KAYNAŞLI / DÜZCE  adresine bizzat elden verebilirler veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, kat karşılığı olarak verilecek taşınmaz malın üzerine  yapılacak Ticaret Merkezi inşaatı için, toplam inşaat alanı üzerinden verecekleri  % (yüzde) ile birlikte anahtar teslimi Belediye Hizmet Binası İnşaasına ait işlerin tamamının yapımı üzerinden vereceklerdir.

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

10 - İhaleye konu taşınmazların bedeli ile yapılacak inşaatların maliyetleri 2017 fiyatlarına göre hesaplandığından, sözleşmenin 2017 tarihinde imzalanacak olması nedeniyle taraflar iş bu ilan ve şartnamedeki 2017 yılı fiyatlarını peşinen kabul eder, 2017 ve sonraki yıllarda oluşacak fiyat farklarını öne sürerek herhangi bir değer ve imalat farkı istemeyeceklerdir.

11 - İstekliler 90.300,00 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bu haber 19.09.2017 17:52:05 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DÜZCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimine yoğun katılım

 • Divapan ailesi iftarda bir araya geldi

 • Üniversite personeli bayramlaştı

 • Bakan Özlü son sahuru Yığılcalılar ile yaptı

 • Karadeniz’de çeken akıntıya dikkat

 • Düzce’de ramazanda kimse yalnız bırakılmadı

 • Gölyaka’da Toptepe mesire alanı yenileniyor

 • Düzce Üniversitesi kapılarını halka açtı

 • Haziran ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

 • TEM otoyolunda bayram yoğunluğu

 • Kadınlar Plajı sezona hazırlanıyor

 • Başkan Ay'dan bayram kutlaması

 • Özlü: Daha çok üreteceğiz

 • Orman yolları sanat yapısı yapım işi

 • Orman yollarında üst yapı işi

 • Biz yapacaklarımızı onlar yıkacaklarını konuşuyor

 • Düzcespor'a bir şok daha

Benzer Haberler