Resmi İlanlar

TAŞKIN KORUMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

DSİ 55. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN KORUMA İŞİ YAPTIRILACAKTIRDüzce-Kaynaşlı İlçe Merkezi Yandereleri 2. Kısım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2017/362481

1-İdarenin

a) Adresi : Yeni Mahalle Kırklar Sokak No: 2 Merkez/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası : 3805143110 - 3805143112

c) Elektronik Posta Adresi : dsi5prjins@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5.353 m beton taban kaplaması, 8 adet betonarme menfez, 500 m çift taraflı beton duvar kaplaması, 340 m çift taraflı beton taşkın koruma duvarı, 711 m beton trapez kanal, 2.932 m çift taraflı betonarme taşkın koruma duvarı ile 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Düzce İli Kaynaşlı İlçe Merkezi

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 420 (dört yüz yirmi) takvim günüdür. 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeni Mahalle Kırklar Sok. No:2 Merkez / DÜZCE 

b) Tarihi ve saati : 25.08.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ihale konuus iş veya benzer işe denk sayılacak mühenislik ve mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme "Fiyat" ile "Kalite Nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Fiyat Puanı (FP) (60 PUAN)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin Fiyat Puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen En Düşük Teklif Fiyatı,

F: İsteklinin Teklif Ettiği Fiyatı ifade eder.

2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması, 40 tam puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Sıra No: 1

İş Kalemi/ Grubu No: YF-01

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması:Her Cins Zeminde Kazı Yapılması Kazıdan Çıkan Malzemenin Depoya veya Dolguya Konulması (Nakliye Dahil)

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline (F) Oranı: % 4 ve % 11 Aralığında veya bu değerlere eşit ise

PUAN: 3,51

Sıra No: 2

İş Kalemi/ Grubu No: YF-04

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması: İşlenerek Dekore Edilmiş Demir (Ferforje) Korkuluk Yapılması (Nakli ve Montajı Dahil)

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline (F) Oranı: % 24 ve % 35 Aralığında veya bu değerlere eşit ise 

PUAN: 13,62

Sıra No: 3

İş Kalemi/ Grubu No: YF-08

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması: Özel Desenli Kalıp Yapılması

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline (F) Oranı: % 3 ve % 10 Aralığında veya bu değerlere eşit ise 

PUAN: 2,96

Sıra No: 4

İş Kalemi/ Grubu No: YF-10

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması: Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil)

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline (F) Oranı: % 16 ve % 27 Aralığında veya bu değerlere eşit ise 

PUAN: 9,73

Sıra No: 5

İş Kalemi/ Grubu No: YF-13

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması: Betonarme İçin Her Türlü Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Demir Nakli Dahil)

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline (F) Oranı: % 17 ve % 28 Aralığında veya bu değerlere eşit ise 

PUAN: 10,18

TOPLAM: 40

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

YF-01 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat       : 150,00 TL,

İsteklinin toplam teklif fiyatı (F)                               :  5.000,00 TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (150,00 / 5.000,00) *100 = %3

Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin, toplam teklif bedeline oranı %4,00 - % 11,00 arasında olmadığı için  puan alamayacaktır.

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Kalite Nitelik Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + KNP

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif:

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Düzenlemesi yapılmıştır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 55. Şube Müdürlüğü Yeni Mahalle Kırklar Sokak No:2 / DÜZCE (İhale Doküman Bedeli DSİ Ankara 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya DSİ Ankara 5.Bölge Müdürlüğü'nün T.C. Vakıflar Bankası Söğütözü/ANKARA Şubesi nezdindeki TR890001500158007302984780 no?lu hesabına yatırılacaktır.) adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 55. Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

Resmi Gazete 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği?ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
Bu haber 04.08.2017 10:45:40 tarihinde eklenmiştir. Toplam okunma sayısı :İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Amatörde sonuçlar

 • Bölgeselde yendik ve yenildik

 • Düzcespor'dan ilaç gibi galibiyet

 • İzmir'den eli boş döndük

 • Emniyetten huzur uygulaması

 • Araç sayısı 110 bine yaklaştı

 • Polisliği anlattılar

 • Gazeteci oldular vatanseverliği sordular

 • Akçakoca’da trafik denetimleri arttı

 • Alkol ve uyuşturucu sağlığın düşmanıdır

 • Komşusu sattım diyerek yola kilit vurdu

 • Gündem çöp sorunu

 • Yelek: Kitap okumaya önem verilmeli

 • Kılavuz Gençlik projesini beğendiler

 • Çiftçi, avcı ve orman işçileri risk grubunda

 • Kolombiya’da Düzce’yi tanıttı

 • Gönüllü çiftçilerle çalışılacak

 • İşitme kaybı yaşamayın

Benzer Haberler