Resmi İlanlar

KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ ALIM İŞİ

DÜZCE MERKEZDE BULUNAN 28 OKULA KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ ALIM İŞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DÜZCE MERKEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ ALIM İŞİDÜZCE MERKEZDE BULUNAN 28 OKULA KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2017/360395
1-İdarenin
a) Adresi    :    CAMI KEBIR MAH. VALİLİK HİZMET BİNASI D-BLOK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası    :    3805241380 - 3805241383
c) Elektronik Posta Adresi    :    duzcemem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     :    245 TON KALORİFER (PORTAKAL) KÖMÜRÜ VE 25 TON SOBA (CEVİZ) KÖMÜRÜ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri     :    Teknik şartnamede belirtilen Merkez Okul Müdürlükleri kömür depoları
c) Teslim tarihi    :    Kömür teslimi Sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar ve 20 takvim günü içerisinde teslim gerçekleşir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Camikebir mah. Valilik hizmet binası D-blok İl Milli Eğitim Müdürlüğü DÜZCE
b) Tarihi ve saati    :    10.08.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Oda Kayıt Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE DESTEK HİZMETLERİ 4 BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Camikebir mah. Valilik hizmet binası D-blok İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri 4 birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu haber 25.07.2017 09:04:19 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Düzce’de aşırı sıcaklardan sonra yağan yağmur serinletti

 • Minikler Judoda Eda Kahveci Türkiye Şampiyonu oldu

 • Karadeniz'in efesinde kazılar yeniden başlatıldı

 • Polis çocukları camide bilgilendirdi

 • 15 Temmuz şehitleri için mevlid-i şerif okundu

 • Düzce Belediyesi ev sahipliği yapacak

 • 18 Temmuz’da ne yapılacak?

 • Akçakoca’da gün batımı izleyenleri hayran bırakıyor

 • Çamaşır makinesi programını yazdılar

 • Zihniyeti çöplük olanlar her yere çöp atıyor

 • Günaydın’dan Şimşek’e teşekkür belgesi

 • Emniyetin dikkatine!

 • Hecinler’i mağdur etmeyeceğiz

 • Vee bir zamanlar... (PASTACI NADİ VE İĞDE ÖMER)

 • Düzcespor’un ilk maçı yarın

 • Karacaspor Muay Thai’de Var

 • Küçük Muay Thaiciden Teşekkür

 • Aziz Yıldırım adı verilsin

Benzer Haberler