Resmi İlanlar

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

DÜZCE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR2018 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 model ve üzeri 3 adet yandan camlı çift sıra koltuklu kapalı kasa kamyonetin azami 70km mesafeli şoförlü,yakıtlı,tüm giderler dahil toplam 55440 km araç kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/611878

1-İdarenin

a) Adresi

:

VALILIK BINASI I BLOK 81000 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası

:

3805231669 - 3805233732

c) Elektronik Posta Adresi

:

duzcesydv@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2015 model ve üzeri 3 adet yandan camlı çift sıra koltuklu kapalı kasa kamyonetin azami 70km mesafeli şoförlü,yakıtlı,tüm giderler dahil toplam 55440 km araç kiralama
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

2018 yılında Düzce Merkez ve Merkez Köylerinde yapılacak incelemelerde ve Vakıf hizmetlerinde kullanılmak üzere

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Valilik Binası I Blok Zemin Kat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vakıf Müdür Odası

b) Tarihi ve saati

:

13.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali

 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

“Daha Önceki Yıllarda Resmi Kurum veya Özel Sektöre Yapılmış Tek Sözleşmeye İlişkin Araç Kiralama Hizmeti” benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Valilik Binası I Blok Zemin Kat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Binası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Valilik Binası I Blok Zemin Kat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vakıf Müdür Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu haber 28.11.2017 10:21:24 tarihinde eklenmiştir. Toplam okunma sayısı :İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Bizim kızlar rakiplerini bekliyor

 • Düzceli transferin son gününde

 • Geçmiş olsun Elif Nur

 • Düzcespor Baykal ile devam mı?

 • Çilimli ve Sportaküs rakipleri belli

 • Beyköy Belediyespor’da Yıldırım dönemi

 • 2017 yılında Düzce'de spor 25

 • Beyköy Belediyespor'da sürpriz transferler

 • Dumansız işyerleri artacak

 • Diyanet Sen’den suç duyurusu

 • Kıbrıs gazisi toprağa verildi

 • Okulların güvenliği için toplandılar

 • Düzce Teknopark bölgenin Ar-Ge Merkezi olacak

 • Düzceli iş adamlarından Katar’a yatırım sinyali

 • BİREY BAŞARI SINAVI

 • Düzce’de yabani hayvanlar için yem bırakıldı

 • Makine üretimi yapan fabrikada yangın

 • Öğrencileri hedef alan bizim hedefimize girer

Benzer Haberler